‘Omai ho‘o fakamatala tokoní (Tongan - Feedback on the terms of reference)

Closed 24 Mar 2024

Opened 7 Feb 2024

Overview

Kuo pehē ‘e he Pule‘anga Nu‘u Silá ‘oku nau tukupā ke fakalahi ‘a e lahi ‘o e ngaahi makatu‘unga ki he ngāue ke fakahoko ‘e he Komisiona Fakatu‘i ‘o e Ngaahi Faka‘eke‘eké COVID-19 Lessons Learned | Te Tira Ārai Urutā pea kuó ne kole ki he Faka‘eke‘eké ke talanoa mo e kakaí, ‘o fakafofonga‘i ia, ‘o fekau‘aki mo e me‘a ‘e ala hā nai ‘i aí.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o fakakaukau ki he me‘a ‘e ala kau ‘i he ngaahi tu‘unga ‘o e ma‘u‘anga fakamatalá ki he Faka‘eke‘eké, ‘oku loto ‘a e Pule‘angá ke fanongo ki ai.

What happens next

The opportunity to provide feedback on the terms of reference for the Royal Commission of Inquiry into COVID-19 Lessons Learned is now closed.

All feedback received will be provided to the Department of Internal Affairs, who will provide advice to the New Zealand Government ahead of any changes made to the terms of reference for the Inquiry. These changes may mean the Inquiry will investigate different areas of the COVID-19 response. 

You can keep up with the work of the Inquiry, including any changes to the terms of reference, by subscribing to our newsletter, visiting our website, or following the Inquiry on social media (Facebook and LinkedIn).

Public submissions have also closed. Thank you to everyone who shared their story with the Inquiry. The submissions we have received will be considered alongside other interviews conducted and evidence received to form the Inquiry’s final report.